Chumchon Chumjai : Chiang Mai Art Craft & Food Fest ชุมชนชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่

ในปี 2566 นี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดงาน “ ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนคร เชียงใหม่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ของเทศบาลนครเชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคเหนือเป็นเมือง ที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย จึงทำให้เชียงใหม่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการ ท่องเที่ยว รวมถึงเป็นจุดหมายของการอยู่อาศัยของผู้คนจากที่ต่าง ๆ จากปัจจัยดังกล่าวนี้เอง ทำให้เมืองเชียงใหม่ กลายเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ อยู่ในอัตราสูง

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ประชาสังคม และนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ให้คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ร่วมออกแบบ วางแผน และกำหนดรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งวิธีการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นแนวทางการทำงานอย่างบูรณาการ เป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของเมือง และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และจะนำไปสู่ ความยั่งยืนได้ในที่สุด อีกทั้งเทศบาลฯ ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในบริเวณพื้นที่ หอพื้นถิ่นล้านนา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ทุกคน ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดเก็บข้อมูล (Data) เมือง

ในปี 2566 นี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดงาน “ ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนคร เชียงใหม่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ของเทศบาลนครเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการอนุรักษ์และ พัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลาน อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา

โดยทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ Workshop โดยภาคชุมชน สร้างสรรค์ Workshop โดยภาคชุมชน การแสดงคีตศิลป์และนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมย้อนวันวาน “เชียงใหม่ กลางแปลง” การแสดง 3D Projection Mapping ประกอบเสียงและสื่อผสม AR สร้างสรรค์จินตนาการผสมเทคโนโลยี สมัยใหม่ พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหอกลางเวียงในบรรยากาศ Night Museum จนถึงเวลา 20:30 น.