“ Lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ดันหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle จัดโชว์แสดงผลงานที่เมญ่าฯ เชียงใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจและการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขินภายใต้งาน “ Lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ คุณพิชญพัชญ์ พศิษฐพงษ์ และคุณ พรสวรรค์ หมายยอด ร่วมเปิดงานในพิธีเปิดวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี หน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปหัตถกรรม
เครื่องเขิน ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตเครื่องเขิน และผู้ที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้
เกิดการกระตุ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน สามารถตอบสนอง ความต้องการของ โดยได้จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 , กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อรับสมัครผู้ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีการจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนก่อนส่งชิ้นงานเข้าประกวด นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเครื่องเขินให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหรือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) อีกด้วย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกผลงาน จากผู้ประกวด 17 รายที่ร่วมกันสร้างสรรค์ ผลงานรายละ 2 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน เพื่อคัดเลือกรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถูกแสดงบริเวณลานกิจกรรมของศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 สามารถแวะชมผลงานเครื่องเขินที่ได้รับรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.