สืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ @อำเภอสันกำแพง

โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมเส้นทางที่ 1 @อำเภอสันกำแพง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561

เชียงใหม่ – รัฐบาลกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน และสร้างการเติบโตจากภายในตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพให้ชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาเพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อันส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตน และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกรอบการจัดกิจกรรมสำคัญ จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy การส่งเสริมการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy และการประชาสัมพันธ์โรงเรียน สืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy ตามพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่มหลวงลุงวงศ์ หมู่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตีลายแผ่นแร่บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง, ฟาร์มกระดาษสา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง, เครื่องเขินวิชัยกุล ตำบลหายยา อำเภอเมือง, เครื่องเงินชุมชนศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง, งานแกะสลักกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง, บ้านน้ำต้น สล่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านกาด อำเภอแม่วาง, บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง, เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด, และศูนย์หัตถกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม หมู่ที่8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

สำหรับบ้านต้นเปาเป็นแหล่งผลิตกระดาษสา แหล่งใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ที่สืบสานกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น จนกระดาษสาแบบเดิมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างมากมาย

บ้านสันโค้งเป็นชุมชนที่ผลิตโคมที่มีชื่อเสียง โคมส่วนใหญ่ที่ใช้ในงานเทศกาลต่างส่วนมากจะผลิตจากที่แห่งนี้ และบ้านสันโค้งยังเป็นต้นกำเนิดของการผลิตร่มที่มีชื่อเสียงก่อนนำส่งขายที่บ้านบ่อสร้างอีกด้วย

บ้านป่าสักขวาง เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีทั้งแกลเลอรีศิลปิน ,วัดป่าแดงที่มีวิหารภายในที่มีการตีลายแผ่นแร่ รวมถึงหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มการตีลายแผ่นแร่แบบประยุกต์ การตีลายแผ่นแร่แบบดั้งเดิม มีทั้งการสอนและการผลิตเพื่อส่งขายต่อไป

โดยครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วมศึกษาและดูงานขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาล้านนาต่อไป