เชียงใหม่ แถลงข่าวและKick off โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยง (OTOP Vallage) 8 เส้นทาง

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง

เชียงใหม่-วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด(Kick off)โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยง (OTOP Vallage) 8 เส้นทาง โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และมีพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ หมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ และ บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย และมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมฯ จำนวน 240 คน ในครั้งด้วย

 

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายกฤษณ์ ธนาวณิช) ได้เป็นประธานแถลงข่าวโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้ จะมีการใช้ความหลากหลายใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชน จังหวัด หรือภาค ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณในปี 2560 (งบกลาง) จำนวน 583,486,000 บาท เพื่อพัฒนาบนเส้นทางตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ได้แก่
(1) เขตอารยธรรมล้านนา
(2) เขตฝั่งทะเลตะวันตก
(3) เขตฝั่งทะเลตะวันออก
(4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
(5) เขตอารยธรรมอีสานใต้
(6) เขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
(7) เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง
(8) เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ10,825,500 บาท แยกเป็นงบประมาณที่จังหวัดดำเนินการ 6,046,200 บาท และเป็นงบประมาณที่อำเภอดำเนินการ 4,779,300 บาท โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว “อารยธรรมล้านนา” (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และจังหวัดพะเยา) พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

(1) บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่(อัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้าน : ด้านหมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสา)
(2) บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่(อัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้าน : ด้านวัฒนธรรมจีนยูนาน)
(3) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่(อัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้าน : ด้านวัฒนธรรมชนเผ่า)

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง มีกระบวนงาน
ขับเคลื่อน 5 กระบวนงาน ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม
(2) พัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
(3) ส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว
(4) การสื่อสารสร้างการรับรู้
(5) การประเมินผลและขยายผลอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เวทีที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว /ผู้นำกลุ่มองค์กร/ภาคีการพัฒนา/ ส่วนราชการ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับอำเภอ/จังหวัด จำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 80 คน จำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การจัดพิธีเปิด (Kick off) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Vallage) 8 เส้นทาง ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่