เชียงใหม่ระดมความคิดเห็น Chiangmai Forum The Next New Normal

เชียงใหม่ระดมความคิดเห็น “ทิศทางเชียงใหม่ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป” หรือ Chiangmai Forum The Next New Normal

การประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางเชียงใหม่ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป” หรือ Chiangmai Forum The Next New Normal เพื่อผลักดันให้เกิดแผนงานและแผนกิจกรรมสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดของเมืองสุขภาพเป็นตัวนำ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ การท่องเที่ยวแบบ New Normal 

 

เชียงใหม่-วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การจัดประชุมเสวนา   โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

      โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน เป็นประธานในพิธี ในการประชุมเสวนาครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจากช่องทางออนไลน์ การจัดงานประชุมเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวและสุขภาพ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีปกติใหม่ระยะถัดไป (Next New Normal) เพื่อผลักดันให้เกิดแผนงานและแผนกิจกรรมสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดของเมืองสุขภาพเป็นตัวนำ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ การท่องเที่ยวแบบ New Normal  

ในการประชุมเสวนา มีประเด็นสำคัญ จากการต่อยอดของโครงการ “การวางแผนโดยอาศัยการปรึกษาหารือเพื่อออกแบบซิตี้เอ็กซ์โปที่นับรวมทุกฝ่ายกรณีศึกษา: เมืองเชียงใหม่ และเมืองอื่นในภาคเหนือตอนบนที่มีความพร้อม โดย นายไพรัช โตวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ เสนอกิจกรรม งาน 12 เดือน 12 เทศกาล เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่ด้วยการจัดเทศกาล โดยได้นำเสนอให้กับทาง ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ (TCEB) ได้นำกิจกรรมดังกล่าว ไปปรับใช้ในแผนงานประชาสัมพันธ์ของ TCEB นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวโครงการ “การสร้างกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในภาคเหนือให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวสู่ความยั่งยืน และยกระดับสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนระดับโลกหลังวิกฤติสถานการณ์ COVID–19” หรือ Chiang Mai Wellness City โดยมีนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ (คณะเศรษฐศาสตร์) รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ: STEP) และ ดร.กรวรรณ สังขกร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว: CTRD) โดยโครงการรวบรวมข้อมูลและศักยภาพความพร้อมทางด้านสุขภาพและการแพทย์ครบวงจรของจังหวัดเชียงใหม่ นำมาสู่การส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเพิ่มทักษะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนำแนวทางมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (STEP) ซึ่งได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและแนะแนวทางในการเชื่อมโยงงาน

นอกจากนี้ ทางภาคการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายวรพงษ์ หมู่ชาวใต้ ที่ปรึกษาฯ และนายสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์ เลขาฯ ได้นำเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ รวมทั้งแผน “Charming Chiang Mai” เปิดเป็นพื้นที่ Sealed Route Program ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยเต่า มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบ SHA+ และ SOP

และช่วงท้ายของการประชุมเสวนา ได้มีการร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อชี้ทิศทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่ จากตัวแทนของภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมฟังการประชุม โดยหวังว่าเวทีนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการรับรู้ของคนเชียงใหม่ ที่จะร่วมกันฟื้นฟูและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเชียงใหม่ก้าวไปด้วยกัน