Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 29, 2024

เชียงใหม่ระดมความคิดเห็น Chiangmai Forum The Next New Normal

เชียงใหม่ระดมความคิดเห็น “ทิศทางเชียงใหม่ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป” หรือ Chiangmai Forum The Next New Normal

การประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางเชียงใหม่ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป” หรือ Chiangmai Forum The Next New Normal เพื่อผลักดันให้เกิดแผนงานและแผนกิจกรรมสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดของเมืองสุขภาพเป็นตัวนำ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ การท่องเที่ยวแบบ New Normal 

 

เชียงใหม่-วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การจัดประชุมเสวนา   โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

      โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน เป็นประธานในพิธี ในการประชุมเสวนาครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจากช่องทางออนไลน์ การจัดงานประชุมเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวและสุขภาพ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีปกติใหม่ระยะถัดไป (Next New Normal) เพื่อผลักดันให้เกิดแผนงานและแผนกิจกรรมสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดของเมืองสุขภาพเป็นตัวนำ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ การท่องเที่ยวแบบ New Normal  

ในการประชุมเสวนา มีประเด็นสำคัญ จากการต่อยอดของโครงการ “การวางแผนโดยอาศัยการปรึกษาหารือเพื่อออกแบบซิตี้เอ็กซ์โปที่นับรวมทุกฝ่ายกรณีศึกษา: เมืองเชียงใหม่ และเมืองอื่นในภาคเหนือตอนบนที่มีความพร้อม โดย นายไพรัช โตวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ เสนอกิจกรรม งาน 12 เดือน 12 เทศกาล เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่ด้วยการจัดเทศกาล โดยได้นำเสนอให้กับทาง ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ (TCEB) ได้นำกิจกรรมดังกล่าว ไปปรับใช้ในแผนงานประชาสัมพันธ์ของ TCEB นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวโครงการ “การสร้างกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในภาคเหนือให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวสู่ความยั่งยืน และยกระดับสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนระดับโลกหลังวิกฤติสถานการณ์ COVID–19” หรือ Chiang Mai Wellness City โดยมีนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ (คณะเศรษฐศาสตร์) รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ: STEP) และ ดร.กรวรรณ สังขกร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว: CTRD) โดยโครงการรวบรวมข้อมูลและศักยภาพความพร้อมทางด้านสุขภาพและการแพทย์ครบวงจรของจังหวัดเชียงใหม่ นำมาสู่การส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเพิ่มทักษะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนำแนวทางมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (STEP) ซึ่งได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและแนะแนวทางในการเชื่อมโยงงาน

นอกจากนี้ ทางภาคการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายวรพงษ์ หมู่ชาวใต้ ที่ปรึกษาฯ และนายสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์ เลขาฯ ได้นำเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ รวมทั้งแผน “Charming Chiang Mai” เปิดเป็นพื้นที่ Sealed Route Program ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยเต่า มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบ SHA+ และ SOP

และช่วงท้ายของการประชุมเสวนา ได้มีการร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อชี้ทิศทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่ จากตัวแทนของภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมฟังการประชุม โดยหวังว่าเวทีนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการรับรู้ของคนเชียงใหม่ ที่จะร่วมกันฟื้นฟูและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเชียงใหม่ก้าวไปด้วยกัน