ชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี

ชาวเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของข่าวลวง

วันนี้ (7 มี.ค.62) ที่ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี นำโดย นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวธนวรรณ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งข้าราชการ องค์กร สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ

 ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้กลายเป็นแหล่งที่ผู้คนเข้าไปติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งหลายกรณีเป็นภัยอย่างมหันต์ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนาตรมณ์ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภายใต้โครงการสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง Fake News เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ร่วมกันต่อต้านข่าวลวง และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของข่าวลวง และร่วมกันต่อต้าน
    **********

อภิชาติ เฮงพลอย / ข่าว
สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
7 มีนาคม 2562