ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี

สํานักงานประกันสังคม จัดให้มีการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเป็น การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสําคัญของประเทศในลักษณะของการ ป้องกันมากกว่าการรักษา สํานักงานประกันสังคม ได้กําหนดดีเดย์การบริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

เชียงใหม่-วันที่ 15 ตุลาคม 2563  ณโรงพยาบาลลานนา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสาขาฝาง โดยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ดำเนินการวันแรกของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่   เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกัน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39  ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่        นายศรัณยู มีทองคำ เป็นประธานในพิธีเปิดของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน   คณะผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  ในการนี้ มีผู้ประกันตนร่วมรับการฉีดวัคซีน จำนวน 50 คน. ณ โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

      นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า สํานักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานพยาบาลในความตกลง จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้กําหนดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Kick off) ในวัน พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งโรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งใน โรงพยาบาลเครือข่ายในความตกลง ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตน มาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาล ตามบัตรรับรองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสปส. เชียงใหม่ จํานวน 69,565 ราย (ข้อมูล ณ 13 ตุลาคม 2563)