มูลนิธิโครงการหลวง กำหนดจัดงานโครงการหลวง 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561นี้

งานโครงการหลวง 2561 สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  รวมถึงนิทรรศการ แนะนำพืชผลใหม่ และพืชผลเพื่อสุขภาพของโครงการหลวง จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งผักและผลไม้มาจำหน่ายกว่า 100 รายการ  22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานโครงการหลวง 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้เป็นประโยชน์และสร้างสุขแก่ปวงประชา  รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป

โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จทรงเปิดงานในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานตลอด 4 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและซื้อสินค้าระหว่างเวลา 09.00-20.00 น ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า เพื่อน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ซึ่งประกอบด้วย ชุดภาพพระราชกรณียกิจ  4 เรื่อง ได้แก่ ภาพชุด บุกเบิก..เข้าใจเข้าถึงพัฒนา  ภาพชุด วิจัย..พัฒนาสิ่งใหม่ทดแทนฝิ่น ภาพชุด สังคมดี..มีความสุขชุมชนเข้มแข็ง และ ภาพชุด รักษา..สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นิทรรศการ แนะนำพืชผลใหม่ และพืชผลเพื่อสุขภาพของโครงการหลวง อาทิ ผักคราวน์เดซี่ คีนัว อาบิว ซอสพริกหวาน 3 สี และชีวภัณฑ์ใหม่ ฟีโรโมนแมลงวันแดง นิทรรศการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างสวนจำลองพืชเกษตรเขตหนาวจากดอย บ้านจำลองชาวไทยภูเขา รวมทั้งจัดแสดงการปลูกพืชภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบการเกษตรประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย การจัดแสดงพืชชนิดใหม่ ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ กุหลาบสายพันธุ์ต่าง ๆ ดอกไม้ที่หายากที่ออกดอกในเดือนธันวาคม รวมทั้งมุมพักผ่อน รับประทานชา กาแฟโครงการหลวง การประกวดการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง การจัดกระเช้าผลิตผลโครงการหลวง และการประกวดธิดาโครงการหลวง

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง การจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารารับเชิญ การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สปาเด็กดอย การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าและการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง และบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  

ในปีนี้ โครงการหลวงได้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้า รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของโครงการหลวงตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  ลดพื้นที่ปลูกฝิ่น  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 49 ปีนับแต่ปี พ.ศ.2512 ทำให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้การพัฒนาแบบโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงแห่งอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีสถานีวิจัยเกษตรหลวง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 35 แห่ง รวมเป็น 39 แห่งซึ่งอยู่ในภาคเหนือทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีผลงานการวิจัยมากกว่า 1,400 โครงการพืชเขตหนาวซึ่งไม่เคยปลูกในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของมูลนิธิโครงการหลวงในปี พ.ศ.2562 โครงการหลวงได้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชปณิธานและสนองตามพระราชประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีแผนดำเนินงานให้หน่วยงานบูรณาการสนับสนุนงานโครงการหลวง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัดที่มีพื้นที่โครงการหลวงเป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการหลวงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมให้โครงการหลวงเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ดำเนินความร่วมมือกับนานาประเทศในการพัฒนาแบบโครงการหลวง สำหรับการจัดงานโครงการหลวงที่เชียงใหม่ครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.

ศ. เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานจัดงานโครงการหลวง 2561 กล่าวว่างานโครงการหลวงปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา ซึ่งจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประกอบด้วย  ชุดภาพพระราชกรณียกิจ  4 เรื่อง ได้แก่ ภาพชุด บุกเบิก..เข้าใจเข้าถึงพัฒนา  ภาพชุด วิจัย..พัฒนาสิ่งใหม่ทดแทนฝิ่น ภาพชุด สังคมดี..มีความสุขชุมชนเข้มแข็ง และ ภาพชุด รักษา..สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นิทรรศการผลความหน้าทางวิชาการและด้านการพัฒนา นิทรรศการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง การตกแต่งบริเวณเวที ภายในหอประชุม การจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน การสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง

ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายจัดหาและจำหน่าย กล่าวว่า ภายในซุปเปอร์มาเก็ตโครงการหลวง ยังคงมีผลิตผลทั้งผักและผลไม้มาจำหน่ายกว่า 100 รายการ โดยเฉพาะปีนี้ขอแนะนำผักใหม่ คราวน์เดซี่ หรือตั้งโอ๋ใบฝอย มะเขือเทศแฟนซี ดอกไม้กินได้ไมโครกรีน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปซอส 3 ชนิด ซอสพริกหวานมะม่วง ซอสพริกแดงแมกซิกัน ซอสพริกเขียวแมกซิกัน เห็ดหอมสวรรค์ ขนมหม้อแกงกรอบรสถั่วแดงหลวง เป็นต้น ไม้ดอกมีกุหลาบพันธ์ Miss Holland และ Baby Love ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป กาแฟโครงการหลวง ในรูแบบ DIP Coffee และที่สำคัญปีนี้โครงการหลวงสนองนโยบายการลดใช้ถุงพลาสติก จึงขอให้ประชาชนนำถุงผ้าหรืออุปกรณ์อื่นใดมาบรรจุสินค้าที่ซื้อในงาน เพื่อร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

“ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก อย่าลืม..หยิบถุงผ้าติดมือไปซื้อของกัน

เรามีถุงผ้ารักษ์โลกลวดลายน่ารัก ๆ  จำหน่ายในงานด้วยนะ”

งานโครงการหลวง 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-20.00 น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวงสืบไป

 

 

…………………………………………..