เชียงใหม่เตรียมจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

เชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายุทธศาสตร์กาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565ผลักดันเชียงใหม่เมืองกาแฟต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชนต้นน้ำ-ปลายน้ำ และผู้ผลิตกาแฟอาเซียน เตรียมจัดประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference: 1st ACID) โดยจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14-17กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา หวังร่วมสร้างอาเซียนเป็นแหล่งผลิตกาแฟสำคัญของโลก

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองกาแฟอย่างแท้จริงว่า เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมอย่างมากในการก้าวสู่เมืองกาแฟที่สำคัญของโลก ด้วยองค์ประกอบที่เป็นทั้งพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมกาแฟ มีธุรกิจร้านกาแฟกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟระดับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นในส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการวางยุทธศาสตร์กาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565 ไว้ โดยมุ่งเน้นใน 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านการตลาเด การวิจัยและพัฒนาและกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ

อนึ่ง การที่จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สำเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตกาแฟในอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมกาแฟในระดับภูมิภาค โดยล่าสุดมีการร่วมมือกับ 12 หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และเอกชน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ สมาพันธ์กาแฟอาเซียน สมาคมบาริสต้าไทย สมาคมกาแฟไทย สมาคมชาวสวนกาแฟไทย สมาคมกาแฟและชาไทย มูลนิธิชาวสวนกาแฟ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมพันธมิตรจากหน่วยงานภาคเอกชน จะดำเนินการจัดประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเชื่อมโยงการพัฒนา และสร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียนให้เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลก

ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่1 กล่าวถึงทิศทางอุตสาหกรรมกาแฟไทยว่า ยังมีการเติบโตที่โดดเด่นต่อเนื่องมีมูลค่ารวม 353,558,000,000บาท ส่วนธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยมีมูลค่ารวมประมาณ 21,22๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 10 โดยความต้องการบริโภคกาแฟและใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 100,000 ตัน ในขณะที่ผลผลิตกาแฟรวมภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 30,000 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่หลายประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย ล้วนเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดีที่ทั่วโลกต้องการ ซึ่งภูมิภาคอาเซียนจะกลายเป็นแหล่งกาแฟที่สำคัญของโลกได้หากมีการเชื่อมโยงและร่วมมือกัน

 

ด้วยเหตุนี้ การประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยและอาเซียน โดยกิจกรรมภายในงานจะมีดังนี้

  1. การประชุมสัมมนาโดยนักวิชาการและนักธุรกิจจากนานาชาติที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมกาแฟระดับโลก
  2. การแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการและงานแสดงสินค้า โดยองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟ
  3. การเปิดโอกาสหาพันธมิตรและเจรจาธุรกิจของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นกิจการการเกษตร กิจการโรงคั่ว กิจการโรงงาน กิจการเครื่องมือและเทคโนโลยีการประกอบธุรกิจกาแฟ กิจการร้านค้ากาแฟ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจกาแฟ
  4. การแข่งขันศิลปะบนถ้วยกาแฟ (1st ACID Latte Art Championship) และผู้มีทักษะในการชงกาแฟด้วยมือโดยใช้กระดาษกรอง (1st ACID Brewers Cup Championship) ระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพนะเทพรัตนราชสุดาฯ
  5. การเยี่ยมชมดูงานด้านกาแฟ เชข่น โครงการหลวง แหล่งปลูกกาแฟ โรงคั่วกาแฟ และร้านกาแฟ

จึงอยากเชิญชวนให้ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการจัดงานที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟจากต้นน้ำยังปลายน้ำได้อย่างแท้จริง