กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

#รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕60 ครั้งที่ ๔
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา ๓ ปี เพศชาย อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร
๒. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตร (ปวช.-ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
๔. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๕. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
๖. ไม่มีความประพฤติเสียหาย
๗. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” มาก่อน หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
๘. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
๙. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ
๑๐. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
๑๑. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
๑๒. สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
๑๓. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
๑. ใบสมัครสอบคัดเลือก
๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร
๔. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี
๕. ประวัติส่วนตัว
๖. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการทันที
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๙๑๑-๑๔ ต่อ ๒๐ ทุกวันเวลาราชการ

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
Website: www.doe.go.th/chiangmai
Email: cmi@doe.go.th
Line ID: @doecmi