“โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด” เทศบาลนครเชียงใหม่ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน และสถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้พบว่ายังมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งจากการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตเทศบาลฯ จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่


วันนี้(31/01/61)เวลา 10.30 น.ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายธัชพล อภิรติมัย รองปลัดเทศบาล นายอดุลย์ เครือยศ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯและ นายสุเวช สุภาษิต ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์พัฒนาเด็กพี่เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยได้มอบนโยบายในการดูแลเด็กเล็กให้กับครูผู้ดูแลเด็กและมอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาด อาทิ น้ำยาทำความสะอาด เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ฯลฯ เพื่อให้ใช้ในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้พบว่ายังมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งจากการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง (รง. 506) ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 396 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.94 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต และเมื่อพิจารณารายจังหวัด ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือจังหวัดเชียงใหม่ พบมีอัตราป่วย 13.63 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งจากรายงานสถานการณ์โรคดังกล่าว ประกอบกับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข่าวลือผ่านทางโทรทัศน์ บางช่อง ว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ(influenza A) ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตเทศบาลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางที่ได้มาตรฐาน งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯจึงได้กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสำนักการสาธารณสุขฯและสำนักการศึกษา โดยให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 12 แห่งเป็นต้นแบบริเริ่มดำเนินกิจกรรมตามแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ที่ได้แนะนำมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก เน้นการสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งทางสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยปฏิบัติ ดังนี้
1. มีระบบคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา สังเกตอาการ และหากพบอาการป่วยให้แจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับและให้พักฟื้นจนกว่าจะหายเป็นปกติ
2. สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ และจัดให้มีจุดล้างมือ พร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นส่วนรวมเป็นประจำ
3. หากพบเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดสถานศึกษาเพื่อชะลอการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ
4. ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่นเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย แจกให้กับนักเรียนทุกคน ในสถานศึกษาต่างๆและจัดเตรียมนำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไว้แจกสำหรับสถานศึกษาต่างๆด้วยเช่นกัน
นายทัศนัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลเด็กเล็กเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะด้วยความที่ยังเด็กมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจถึงการป้องกันเชื้อโรคต่างๆด้วยตัวเองได้ จึงจำเป็นที่ต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขอนามัย ยิ่งช่วงที่มีสภาวะอากาศที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อยิ่งต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น”
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#สำนักการสาธารณสุขฯ
#สำนักการศึกษา