“ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” ที่อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

 

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ดำเนินการจัดงาน ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง ขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคมนี้ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิกาของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ แปลงต้นแบบ และการเสวนา ู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างมีระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นการนำความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวกับกาแฟ ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต มุ่งสู่ความยั่งยืน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agrotourism) ขุนวาง เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

  1. นิทรรศการวิชาการ “จากพระราชดำริงานแรก ปี 2425 ถึงปี 2562 . . ก้าวสู่ปีที่ 35แห่งการวิจัยและพัฒนากาแฟอะราบิกากรมวิชาการเกษตร” ประกอบด้วยนิทรรศการแหล่งรวมพันธุ์และแหล่งสร้างพันธุ์ใหม่ การสร้างแปลงและการจัดแปลงปลูกการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การเชื่อมโยงการผลิตกาแฟอะราบิกาไทยสู่มาตรฐานโลก การแฟอะราบิกากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และทิศทางการพัฒนากาแฟอะราบิกาในอนาคต
  2. การเสวนาวิชาการ ประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “องค์ความรู้ของกรมวิชาการต่อการพัฒนากาแฟอะราบิกาไทย” “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพ” “วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปกาแฟ และการชิม ต่อคุณภาพของกาแฟอะราบิกา” และ “การขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช กรณีศึกษากาแฟอะราบิกา”
  3. การแข่งขันและสาธิต ประอบด้วยการแข่งขันถ่ายภาพ การแข่งขันเก็บผลกาแฟอะราบิกาคุณภาพ การแข่งรถสามล้อดอย วิถีชาวดอยเบื้องหลังผู้ปลูกกาแฟ การสาธิตวิธีเก็บเกี่ยว แปรรูป คั่ว ชิม ชงกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ และการมอบต้นพันธุ์กาแฟอะราบิกาพันธุ์ “เชียงใหม่ 80”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โทร. 053-114133-36และ E-mail: royala@doa.in.th