จังหวัดลำพูนแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567  ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม)  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ลำพูน -วันที่วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนได้จัดการแถลงข่าวงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,นางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์ ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ,นายนิวัฒน์ชัย พรหมมาแบน ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ,นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง,ผู้ดำเนินรายการโดยนางสาวชวิสา ใสยิ่งและมีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ชุมชนและสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ จำนวน ๕ กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และมอญ ซึ่งแต่ละชาติพันธุ์มีวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาของตนเอง กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ บนฐานเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นประเด็นที่จังหวัดลำพูนให้ความสำคัญมาโดยตลอดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

โดยอัตลักษณ์วิถีชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน นับว่าเป็นการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อไป จึงอยากเพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลในวงกว้าง เพื่อนำไปต่อยอดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต บนฐานการเคารพในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผมขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่กำลังรับชมผ่าน Facebook Live มาร่วม งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ในวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้านนางสิรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่าจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าและกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดงาน งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม   พ.ศ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสรรสร้าง กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7โดยมีภาพรวมของการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

1.    การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และนิทรรศการอัตลักษณและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นโดยแต่ละชาติพันธุ์จะนำเอาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง มานำเสนอและการสาธิต                 ในด้านต่างๆ อาทิ ความเชื่อ จารีต ประเพณี อาหาร ยารักษาโรค สมุนไพร และงานหัตถศิลป์ หรืองานหัตกรรม             ที่จะถูกพัฒนาต่อยอด ไปเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต โดยการสาธิตภูมิปัญญาและนิทรรศการดังกล่าว จัดทำเป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์จำลอง ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์

2.    การจัดนิทรรศการผาเมืองลําพูน เป็นการนำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะ “ผ้า” ซึ่งมีทั้ง ผ้ายกดอก ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผ้าในกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ ผ้ากะเหรี่ยง ผ้าไทลื้อ                   และงานหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับผ้าทั้งหมด โดยนำเสนอผ่านการจัดนิทรรศการที่มีความสวยงาม และการนำเสนอข้อมูลผ้า เพื่อการต่อยอดด้านองค์ความรู้เรื่องผ้าต่อไป

3.    ขบวนแห่ “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” และพิธีเปดงาน

จัดขึ้นในวันแรกของการจัดงาน คือ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จะมีขบวนแห่ชาติพันธุ์ ทั้ง 5 กลุ่ม โดยแต่ละชาติพันธุ์ จะนำเสนอให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม               ดนตรี และการละเล่นต่างๆ การจำลองวิถีชีวิตของชาติพันธุ์บนรถขบวนแห่ โดนขบวนแห่จะเริ่มในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และในช่วงค่ำ เวลาประมาณ 18.00 น. จะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จะมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้จัดเตรียมการแสดงสุดอลังการ เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งการประกวดแต่งกายงาม ธีมชาติพันธุ์ลำพูนสร้างสรรค์ ชิงรางวัล Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท มินิคอนเสริ์ต ตู่ ดารณี ศิลปินคนเมือง จากอำเภอเมืองหนองล่อง จังหวัดลำพูน             

4.    การแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้แนวคิด “Lamphun Ethnic Fashion Show” เป็นการนำเสนอเครื่องแต่งกาย      และอาภรณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 5 กลุ่มของจังหวัดลำพูน โดยแบ่งออกเป็น 1. เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม  2. เครื่องแต่งกายแบบประยุกต์ 3. เครื่องแต่งกายแบบ High Fashion หรือ แฟชั่นชั้นสูง (โอกูตูร์) โดยใช้นายแบบ – นางแบบมืออาชีพ ร่วมแสดงกว่า 20 คน และนายแบบ – นางแบบกิติมศักดิ์ จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนร่วมแสดงแบบในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ เวทีกลาง เวลา 19.00 น เป็นต้นไป

5.    เวทีเสวนาวิชาการกลุมชาติพันธุจังหวัดลําพูน ภายใต้หัวข้อ “จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม    สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง” และ “ทุนทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ชุมชน” โดยเชิญผู้ทรงความรู้และนักวิชาการด้านชาติพันธุ์หลากหลายท่าน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งมีประเด็นการเสวนาที่น่าสนใจ ในเรื่องของ “อัตลักษณ์ชุมชนและวิถีชีวิต จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้ม ในอนาคต” ในเรื่องของ “การใช้มิติทางวัฒนธรรม นําอัตลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” และในเรื่องของ “การพัฒนา ต่อยอด อย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างให้เมืองลำพูน เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยจัดในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง

6.    กิจกรรมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมจัดแสดงมหกรรมผ้าชาติพันธุ์ เป็นการนำเสนอถึงการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม การละเล่น การแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่สลับสับเปลี่ยนมาแสดง ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน กว่าวันละ 10 ชุด

7.    การจำหน่ายสินค้าทางชาติพันธุ์ ในรูปแบบ “ข่วงกาดชาติพันธุ์” ซึ่งประกอบไปด้วย สินค้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน อาทิ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก  ของตกแต่งบ้าน รวมถึงอาหารชาติพันธุ์ รวมกว่า 40 ร้านค้า

8. การแข่งขันการทำอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท   การแข่งขันทำอาหาร โดยมีแนวคิด “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1) ประเภทประกวดการทำอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ ดังนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประเภทชุมชนชาติพันธุ์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประเภทเยาวชนชุมชนชาติพันธุ์

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประเภทบุคคลทั่วไป / ผู้สนใจ

       2) เงินรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่สอง 2,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

3) โดยค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ 500 บาท

9. การประกวด “หนูน้อยสร้างสรรค์ชาติพันธุ์ลำพูน” โดยเป็นการแสดงออกความสามารถของเยาวชนในจังหวัดลำพูน โดยผู้ประกวดมีอายุระหว่า 7 – 14 ปี และจะต้องแต่งกายด้วยชุดของหลุ่มชาติพันุ์ในจังหวัดลำพูน พร้อมพรีเชนต์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน โดยดำเนินการประกวดและตัดสินในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เริ่มเวลา 19.00 น. (หลังพิธีเปิดงาน) ณ เวทีกลาง สำหรับรางวัลประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และสายสะพาย

รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และสายสะพาย

และรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถติดตามข่าวสารการประกวด ดาวน์โหลดเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage /งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน

10. การประกวด “นางงามชาติพันธุ์ลำพูน” ผู้เข้าประกวดเป็นสาวงามในกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน อายุระหว่าง 15 – 27 ปี โดยจะต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูนเท่านั้น และต้องได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนด้วย โดยดำเนินการประกวดและตัดสินในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เริ่มเวลา 19.00 น.  ณ เวทีกลาง สำหรับรางวัลประกอบด้วยสำหรับรางวัลประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท มงกุฎ และสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และสายสะพาย

รางวัลขวัญใจชาติพันธุ์ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และสายสะพาย

และรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถติดตามข่าวสารการประกวด ดาวน์โหลดเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage /งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ที่กำลังรับชมผ่าน Facebook Live ประชาชนในพื้นที่    จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน มาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งชาติพันธุ์นครลำพูน โดยพบกัน  ในวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ส. 2564 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม)              อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และยังสามารถรับชมการจัดงานผ่าน Facebook Fanpage /งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน และ Facebook Fanpage /สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้อีกด้วย