เปิดแล้วสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานคปภ. จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงาน ของรัฐตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 โดยรับโอน บรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ เงินกองทุนต่างๆ สิทธิและภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกันวินาศภัย งานประกันชีวิตและงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาเป็นของสำนักงาน คปภ.

วันนี้ (28 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานคปภ. จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะข้าราชการ ภาคธุรกิจประกันภัย ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเปิดใช้อาคารหลังใหม่ในครั้งนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงาน ของรัฐตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 โดยรับโอน บรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ เงินกองทุนต่างๆ สิทธิและภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกันวินาศภัย งานประกันชีวิตและงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาเป็นของสำนักงาน คปภ. เพื่อภาพลักษณ์องค์กรในส่วนของภูมิภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ตกแต่งอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของสำนักงานฯ เพื่อให้บริการประชาชนและภาคเอกชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความเป็นเอกลักษณ์

สำหรับข้อมูลของธุรกิจประกันภัยที่สำคัญของจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค ๑ (ซียงใหม่) พบว่าในปี ๒๕๖๒ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมมากกว่า ๔๕,๘๐๐ ล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิต ๓๓,๕๐๐ ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย ๑๒,๓๐๐ ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยรับตัวแทนนายหน้าประกันภัย เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อีกทั้งอัตราการถือครองกรมธรรม์ทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยสูงที่สุดภายในภาค จะเห็นว่าธุรกิจประกันภัยในจังหวัดเซียงใหม่มีอัตรการเจริญเติบโตที่มีศักยภาพมาก จากเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ) ที่จะพัฒนาอุตสาหรรมประกันภัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้มีกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชนและเพื่อรองรับ Lifestyle ของประชาชนทุกช่วงวัยและอาชีพ เช่น การประกันภัยนักท่องเที่ยว การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยลำไย หรืผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบุคลากรประกันภัย พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อสู่การเป็น SMART OIC เชื่อว่าแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ ๔ และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จะมีส่วนในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรองรับความเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยได้

             สำนักงาน คปภ. ภาค ค (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่เดิมทำการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 6 มีพื้นที่ใช้สอย ๒๕๐ ตารางเมตร  แต่ด้วยภารกิจของสำนักงานในทุก ๆ ด้านที่เพิ่มมากขึ้น คปภ. จึงจำเป็นต้องจัดหาอาคารที่ทำการแห่งใหม่ให้มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานที่เป็นโดยอาคารที่ทำการแห่งใหม่นี้ เป็นอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น แยกต่างหาก มีเนื้อที่ ๘ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๐ ตารางเมตร มีห้องไกลเกลี่ยข้อพิพาท ห้องพิจารณาคดีของท่านอนุญาโตตุลากา ห้องประชุม และห้องสอบนายหน้าประกันภัยที่เพิ่มจำนวนที่นั่งสอบจาก ๑๐ ที่นั่ง เป็น ๒๒ นั่ง ทั้งนี้ เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันข้างตัน และสามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงนภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐนในการให้บริการมากยิ่งขึ้น สำหรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.ภาค ๑ (เชียงใหม่) และสำนักงานคปภ. จังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่นี้ จะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ มีระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย โดยสำนักงน คปภ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก สถาบันนิติวิทยศสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ อันจะเป็นประโยชน์และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในการพิจารณาชดใช้คำสินไหมทดแทน เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น อันจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

              สำนักงานใหม่ตั้งอยู่ในโครงการ The One Place ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบนสันผีเสื้อ เชียงใหม่ (ตรงข้าม โครงการบ้านเอื้ออาทร ทางไปศูนย์ราชการ)